مزایده و مناقصه

مزایده

عنوان مزایده : عنوان مزایده 2

تاریخ شروع مزایده : 1394/11/12

خلاصه مزایده :

عنوان مزایده : 1

تاریخ شروع مزایده : 1395/04/30

خلاصه مزایده :

عنوان مزایده : 1

تاریخ شروع مزایده : 1395/01/01

خلاصه مزایده : مزایده خرید زمین جهت احداث کارخانه

مناقصه

عنوان مناقصه برگزار کننده مناقصه 1

تاریخ شروع مناقصه : 1395/01/01

خلاصه مناقصه :