بازدید دوره ای معاونت فروش زمزم ایران

آقای مهندس بنایی معاون محترم فروش شرکت زمزم ایران بهمراه آقای فریدونی مدیر بازرسی طی بازدید دوره ای از مراکز فروش از کارخانه شیراز بازدید نموده و جهت پیگیری و پیشبرد اهداف از پیش تعیین شده زمزم ایران با مدیر کارخانه جناب آقای انساندوست مشکلات و موانع تولید و فروش را بررسی و سپس با ویزیتورها ، فروشندگان ، رانندگان و نمایندگان به صورت مجزا جلسه داشته تا ضمن قدردانی از همکاران زمزم از نزدیک مشکلات و مسائل را رصد و رفع نمایند.